Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik a história Asociácie náhradných rodín na Slovensku

24. 11. 2010

                       Asociácia náhradných rodín a jej činnosť v Hlohovci.


Občianske združenie Asociácia náhradných rodín vznikla v Bratislave a svoju činnosť zahájila v roku 2002. Je to stavovská organizácia, ktorá združuje náhradné rodiny, či už adoptívne, pestúnske alebo profesionálne. Postupne svoju pôsobnosť rozširuje aj do iných miest vďaka regionálnym pracovníkom. Regionálni spolupracovníci aktivujú a monitorujú rodiny v jednotlivých regiónoch Slovenska. Pracujú ako dobrovoľníci. Sú to skúsení náhradní rodičia. V danom regióne sú koordinátormi činnosti Asociácie náhradných rodín a služieb pre náhradné rodiny či žiadateľov o náhradné rodičovstvo na báze svojpomoci. Raz ročne sa stretávajú na víkendovom pobyte.Obsahom práce regionálneho spolupracovníka je :

- mať kontakt s náhradnými rodinami v regióne, zaujímať sa o ich problémy, obhajovať ich záujmy

- sieťovať či párovať rodiny s podobným problémom (napr. kontaktovať rodinu, ktorá menila priezvisko svojmu pestúnskemu dieťaťu s rodinou, ktorá sa rozhodla tiež požiadať o zmenu priezviska, alebo skontaktovať adoptívnu matku, ktorá kojila svoje adoptované dieťa s mamičkou, ktorá o tom uvažuje...)

- zverejniť svoje telefónne číslo na telefonické konzultácie pre náhradných rodičov a záujemcov o náhradné rodičovstvo

- otvoriť svoju rodinu návštevám žiadateľov o náhradné rodičovstvo, vytvoriť si sieť podobne ústretových rodín. Je zrejmé, že najviac relevantných informácii môže budúcim náhradným rodičom poskytnúť „podobná" náhradná rodina, (adopčná rodina bez biologických detí žiadateľom, ktorí nemôžu mať deti, „slobodná mamička"- pestúnka inej osamelej žene...)

- mapovať sieť odborníkov v regióne (psychológ, odborní lekári, právnik, špeciálny pedagóg...)

- spolupracovať so subjektami pracujúcimi s náhradnými rodinami v danom regióne (štátna správa, miestna samospráva, mimovládne a cirkevné organizácie, detské domovy), udržiavať s nimi kontakt a vzájomnú komunikáciu.

- sprostredkovávať informácie, ktoré vďaka takým kontaktom spolupracovník nadobudne iným rodinám, ale i subjektom v regióne. Predíde sa tak duplicite či naopak (aj vďaka medziregionálnej komunikácii na supervíznych mesačných stretnutiach), môže byť iniciovaná nedostatková služba v regióne.

- iniciovať a podporovať vznik svojpomocných uzavretých skupiniek náhradných rodín

- v spolupráci s OZ Návrat koordinovať, alebo podľa svojich možností spolupracovať, alebo iniciovať vznik klubu náhradných rodín, kde by sa raz za mesiac stretávali náhradné rodiny, ale i všetci tí, čo majú záujem o náhradné rodičovstvo ( odborníci, študenti, žiadatelia)

- propagovať a objasňovať otázky spojené s náhradným rodičovstvom na verejnosti, poskytovať médiám potrebné informácie.


Asociácia náhradných rodín poriada rôzne víkendové pobyty, jeden letný-týždňový a rôzne semináre, kde rodičia nielenže nájdu duševnú oporu, ale zároveň majú možnosť stále sa vzdelávať v oblasti náhradného rodičovstva.

V Hlohovci na základe svojpomoci začal v novembri 2004 fungovať klub náhradných rodín. Stretávame sa každý tretí piatok v mesiaci v priestoroch Empíroveho divadla v Hlohovci


Zatiaľ to sú neformálne stretnutia, kde sa postupne zoznamujeme, ale pracujeme na príprave programov s pozvanými hosťami. Budú to témy, ktoré nás zaujímajú a dotýkajú sa našich potrieb. Zatiaľ čo sa, my dospelí, budeme zúčastňovať pripraveného programu, na naše deti nám dozrú dobrovoľnícky z radov študentov, ktoré vždy pripravia pre ne program.


Vzniku klubu náhradných rodín predchádzali v Hlohovci dva semináre usporiadané v rámci kampane „Hľadá sa mama a oco" o náhradnom rodičovstve a o tom, čo prežíva opustené dieťa usporiadané na VI. základnej škole pre žiakov siedmych ročníkov. Ďalej to bol diskusný seminár pre verejnosť na tému: „Chceli by ste vyrastať v detskom domove?".

V marci 2005 sme boli prizvaní na besedu do hlohovskej televízie spolu s pracovníčkou občianskeho združenia Návrat, ktoré pomáha deťom nájsť si svoju rodinu. Od vtedy sa snažime publikovat v regionálnych médiach a zviditelnovať klub v našom kraji. 

Za tento čas trvania klubu v našom meste sa nám podarilo nájsť niekoľko rodín pre deti z detských domovov. Náš klub združuje adoptívne, pestúnske a profesionalne rodiny z okresu Hlohovec i mimo neho. Poskytujeme bezplatne laicke poradenstvo pre budúcich žiadateľov o NRS ale tiež neodmietame študentov ktorý potrebujú prax, prípadne inú pomoc. Naši koordinátory klubov pravideľne absoľvujú vzdelávacie kurzy poriadané(NÁVRATOM, ASOCIACIOU NÁHRADNÝCH RODIN, ÚSMEVOM AKO DAR).


Chalányová Jana, Stanislav Koudele regionálni spolupracovníci ANR